Sunday, April 6, 2008

هفده بدر

رفتیم هفده به در! با فامیل و دوستان و دوستانشون و دوستانمون. خوشحالم که ایرانیم و سنتی دارم که درش روح تازه طبیعت رو جشن میگیریم هر سال.

دوستان قدیمی از تورنتو پیشمون بودند. آخرش اونی که از قبل میشناسی یک چیز دیگست! یک جنس دیگست. نتیجه اینکه اونی که امروز شناختی رو مغتنم بدون چون فردا همون میشه از یک جنس دیگه!

آرمان از اینکه سنگ بندازه توی دریاچه و به قلپ صداش گوش بده خیلی خوشش اومده بود.

No comments: