Wednesday, November 26, 2008

پاییز


روز‌های آخر پاییز، برگ‌های صد رنگ، هوای ابری
یک حضور بارز در زمان هست

2 comments:

Anonymous said...

آنجا برگ چنار کافی برای پیاده روی پاییزی در دسترس است؟ امروز باد من را زیر باران برگ های چند رنگ آذری گذاشته بود در یکی از گوشه های پرچنار تهران

nimshab said...

هیچ برگ خشکی شبیه انکه خاک وطن میشود نخواهد بود.